Projekt Socialne aktivacije

Družbeni prispevek GeRI k soustvarjanju družbene blaginje in socialne kohezije

GeRI kot konzorcijski partner ter IC Geoss d.o.o. kot vodja konzorcija izvajamo projekt socialne aktivacije “Točka SoDELOVANJA”. Projekt Točka SoDELOVANJA se je pričel izvajati 23. 10. 2019.

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela. V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na tg dela.

Cilji projekta so socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

Rezultati projekta:

Rezultat projekta bo zaznan v pridobivanju socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se nanašajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Prav tako bo rezultat projekta izhod iz projekta (v času trajanja projekta in po njegovem zaključku) v obliki redne zaposlitve (samozaposlitve), vključitve v javna dela in vključitve v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Financer projekta:

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Trajanje projekta:

1. skupina udeležencev: od 23. 9. 2019 do 22. 5. 2020. 2. skupina udeležencev: od 25. 6. 2020 do 28. 2. 2021, 3. skupina udeležencev: katere program trenutno poteka (od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021), sledita še dve skupini udeležencev.

Z izvajanjem projekta za tretjo skupino smo pričeli 1. 3. 2021. V skupino je vključenih 15 oseb različnih starosti, od katerih jih je 12 ženskega spola. 12 vključenih oseb prihaja iz regijske enote Domžale, 3 osebi iz regijske enote Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje).

Opis projekta:

Projekt se programsko izvaja v treh modulih in sicer:

  • I. modul (uvodni modul), ki traja 1 mesec in je namenjen medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju programa (vsebina, način in metode dela, časovni potek), obiskovanju različnih organizacij in dogodkov, izvajanju tematskih delavnic in osnovam varnega dela.
  • II. modul (izvedbeni modul), ki traja 4 mesece in v katerem se izmenično izvajajo delovne aktivnosti pri delodajalcih (3 dni v tednu), tematske delavnice s področja komunikacije, tujih jezikov, poslovnega bontona, reševanja konfliktov, računalniške pismenosti, ekonomskih in podjetniških znanj, timskega dela, prostovoljstva, osebnostni rasti, graditve samopodobe itd. in pomoč drugim pomoči potrebnim.
  • III. modul (zaključni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se vključene osebe informira o možnostih zaposlitve, vključitve v javna dela in vključitve v programe izobraževanja in usposabljanja ter se jih spodbuja, usmerja in jim nudi pomoč pri zaposlovanju.

Metode dela v vseh treh modulih so individualne (individualni razgovori, spoznavanje delodajalcev) in skupinske (delavnice, obiski, ogledi, pomoč drugim).

Po zaključenih modulih je 1 mesec namenjen individualnemu delu z udeleženci, kjer se jim svetuje in nudi podporo po zaključku programa.

Delodajalci:

Za izvajanje projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Projektni in drugi partnerji:

Prijavitelj programa je IC Geoss iz Litije. Aktivno pa sodelujemo z Domom upokojencev Domžale, ki je priskrbel prostore za izvajanje skupinskih oblik dela in omogočil nekatere socialne aktivnosti (druženje, pomoč drugim, vključevanje v družbeno dogajanje) za pridobivanje socialnih kompetenc ter podjetje Tilt d.o.o., ki je prav tako omogočil uporabo prostorov za izvajanje skupinskih oblik dela. Aktivno sodelujemo z različnimi podjetji in organizacijami iz Domžal, Kamnika, Trzina, Mengša, Lukovice, Moravč, Komende in Ljubljane.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo Domžale in Kamnik in Uradom za delo Domžale-Kamnik.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja