Sodelavci

Dr. Barbara Grintal je doktorica znanosti na področju socialne gerontologije, univerzitetna diplomirana organizatorka in magistrica znanosti na področju managementa. Strokovno, raziskovalno in znanstveno je še posebej aktivna na področjih izobraževanja, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, učinkov sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na določene ciljne skupine in gerontoloških študij. Njene projektne izkušnje obsegajo aktivno sodelovanje v pripravi vseh faz številnih projektov v okviru Inštituta za management in Inštituta za socialno gerontologijo. Je individualna članica Socialne zbornice Slovenije in Gerontološkega društva Slovenije, kjer je članica Izvršilnega odbora. V okviru projekta Socialna aktivacija je zaposlena na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu.

Mag. Sigita Pankinaite je magistrirala iz sociologije na Univerze Vytautas Magnus Kaunas v Litvi. Njeno strokovno, raziskovalno in znanstveno področje dela je predvsem usmerjeno v pomoč osebam z mednarodno zaščito pri njihovi integraciji, katerim so vzpostavljali mehanizme pomoči pri urejanju življenjskih situacij in svetovanju pri njihovi socialni integraciji. Vzpostavljeno ima bogato mrežo partnerskih institucij, ki delajo na področju dela z migranti in osebami z mednarodno zaščito.

Dr. Peter Seljak je doktor znanosti na področju socialne gerontologije, magister znanosti na področju kadrovskega menedžmenta in diplomirani organizator dela. Strokovno, znanstveno in raziskovalno je aktiven na področju izobraževanja, nepremičninskega posredovanja, ekonomije, organizacije, socialnega podjetništva, prostovoljnega dela in gerontologije. Njegove projektne izkušnje se nanašajo na aktivnosti pri prijavi projektov ter vodenja in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. Je individualni član Socialne zbornice Slovenije in Gerontološkega društva Slovenije, kjer je član Nadzornega odbora. V okviru projekta Socialna aktivacija je zaposlen na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu. 

Dr. Nikolaj Lipič je doktor znanosti na področju socialne gerontologije. V dodiplomskem izobraževanju je pridobil naziv profesor matematike in geografije, v podiplomskem magistrskem izobraževanju 2. bolonjske stopnje pa naziv magister turizma. Raziskovalno je usmerjen na področja metodologije in raziskovanja, timskega dela in odličnosti storitev, demografije na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter razvoja statistične pismenosti različnih generacij. Posebej se ukvarja z izobraževalno prikrajšanimi ciljnimi skupinami, kjer velja izpostaviti izkušnje dela z Romi, osebami s posebnimi potrebami in osebami s težavami s težavami v duševnem zdravju in v duševni stiski. Ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Je individualni član Socialne zbornice Slovenije. Od marca 2017 je predsednik Gerontološkega društva Slovenije.

Maja Grintal je študentka sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se še posebej vključuje v družboslovno raziskovanje kot mlada raziskovalka, ki raziskuje dejavnike, ki vplivajo na medgeneracijsko sodelovanje. Večina prostega časa posveča športu ter vključevanju in mentoriranju mladih v športne aktivnosti.

Mateja Mlinarič je diplomirana socialna delavka (UN). Na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, v okviru modula Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, zaključuje magistrsko delo s tematiko invalidske politike v lokalnih skupnostih. Strokovno in raziskovalno se ukvarja z vprašanji begunske in invalidne politike ter vprašanji spola in hendikepa ter dela z otroki in starejšimi. Kot strokovna sodelavka je zaposlena na Gerontološkem društvu Slovenije, kjer koordinira izvajanje socialnovarstvenih programov društva, ki jih sofinancira FIHO. Strokovne izkušnje dela z begunci je pridobivala na slovenskih in srbskih mejah ter v begunskih taboriščih na otoku Lezbosu v Grčiji. Organizirala je različne simpozije in kongrese s socialno tematiko, tri leta delala v zasebnem vrtcu in projektno sodelovala s Socialno zbornico Slovenije. Aktivno se vključuje v vodenje kamniškega lokala Korobač, kjer sodeluje z Zavodom za usposabljanje invalidne mladine Cirius v Kamniku.

Inka Nose je profesorica zgodovine in geografije. Poklicna pot jo je vodila skozi različne podjetja na področju telekomunikacij in drugih sektorskih usmeritev ter tudi v negospodarski sektor, kjer je opravljala različna vodilne in vodstvene naloge. V zadnjem času se znanstveno in raziskovalno usmerja na področje turizma, kjer raziskuje različne inovativne prakse. Obvlada štiri tuje jezike. Zaposlena je na področju srednjega šolstva, kjer vodi in koordinira izvajanje različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

Mitja Bagari je dodiplomsko izobraževanje zaključil s strokovnim nazivom diplomirani socialni gerontolog, podiplomsko magistrsko izobraževanje pa je nadaljeval na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru, kjer zaključuje magistrsko delo. Kot strokovni sodelavec je zaposlen na Socialni zbornici Slovenije. Raziskovalno se usmerja v povezovanje konceptov in dobrih praks s področja socialnega in zdravstvenega varstva v oblikovanje novih pristopov dela s starejšo populacijo.

 

Gerontološki raziskovalni inštitut v svoje aktivnosti in projekte vključuje tudi druge strokovnjake, ki aktivno raziskujejo različna področja družbene participacije, s poudarkom na socialni vključenosti migrantov, preseganju socialne in siceršnje izključenosti migrantov, krepitvi družbene vloge migrantov, vključevanju migrantov v izobraževalne in prostočasne aktivnosti, vključevanju v humanitarne in prostovoljske dejavnosti, vzpostavljanju medkulturnega in medgeneracijskega dialoga in vzpostavljanju temeljne etične entitete pri delu z migranti, ki vzpostavlja pogoje kvalitetnega življenja migrantov v ožjem družinskem, socialnem in družbenem okolju.