Sodelavci

Doc. dr. Barbara Grintal je doktorica znanosti in docentka na področju socialne gerontologije, univerzitetna diplomirana organizatorka in magistrica znanosti na področju managementa. Strokovno, raziskovalno in znanstveno je še posebej aktivna na področjih izobraževanja, skupnostnih storitev, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, učinkov sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na določene ciljne skupine in gerontoloških študij. Njene projektne izkušnje obsegajo aktivno sodelovanje v pripravi vseh faz različnih projektov v okviru Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Od leta 2021 je predsednica Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Je individualna članica Socialne zbornice Slovenije, kjer je članica Upravnega odbora, in Gerontološkega društva Slovenije, kjer je članica Častnega razsodišča. V okviru projekta Socialna aktivacija, ki ga izvajamo že v četrti izvedbi, je kot strokovna delavka zaposlena na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu. Kot predavateljica se vključuje v izobraževalne programe na ravni visokošolskega, višješolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in različnih ranljivih družbenih skupin. Ima opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva.

doc. dr. Barbara Grintal

Doc. dr. Peter Seljak je doktor znanosti in docent na področju socialne gerontologije, magister znanosti na področju kadrovskega menedžmenta in diplomirani organizator dela. Strokovno, znanstveno in raziskovalno je aktiven na področju izobraževanja, nepremičninskega posredovanja, ekonomije, organizacije, socialnega podjetništva, prostovoljnega dela in gerontologije. Njegove projektne izkušnje se nanašajo na aktivnosti pri prijavi projektov ter vodenja in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. Je individualni član Socialne zbornice Slovenije in Gerontološkega društva Slovenije, kjer je član Nadzornega odbora. V okviru projekta Socialna aktivacija, ki ga izvajamo že v četrti izvedbi, je zaposlen na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu. Je predsednik Strokovnega sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Je predavatelj v različnih visokošolskih, višješolskih in srednješolskih izobraževalnih programih in izobraževanjih odraslih in različnih ranljivih družbenih skupin.  

doc. dr. Peter Seljak

Doc. dr. Nikolaj Lipič je doktor znanosti in docent na področju socialne gerontologije. V dodiplomskem izobraževanju je pridobil naziv profesor matematike in geografije, v podiplomskem magistrskem izobraževanju 2. bolonjske stopnje pa naziv magister turizma. Raziskovalno je usmerjen na področja metodologije in raziskovanja, timskega dela in odličnosti storitev, demografije na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter razvoja statistične pismenosti različnih generacij. Posebej se ukvarja z izobraževalno prikrajšanimi ciljnimi skupinami, kjer velja izpostaviti izkušnje dela z Romi, osebami s posebnimi potrebami in osebami s težavami v duševnem zdravju in v duševni stiski. Ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Je individualni član Socialne zbornice Slovenije, kjer je član Strokovnega sveta. Prav tako je član Strokovnega sveta za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS. Med leti 2017 in 2021 je bil predsednik Gerontološkega društva Slovenije, sedaj pa v okviru društva predsednik Častnega razsodišča in član Izvršilnega odbora. Predava v srednješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih.

doc. dr. Nikolaj Lipič

Nejc Krašovec je magister zdravstvenih ved in doktorski študent socialne gerontologije na Alma mater Europaea – Evropski center, Maribor. Vodilna os njegovih raziskav je usmerjena v prepoznavanje relevantnih elementov aktivnega staranja glede na demografske dejavnike, ki vzpostavljajo dolgoživo slovensko družbo. Pri raziskavah izpostavlja predvsem vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih storitev, trgu dela za starostnike, enakopravnosti med generacijami, aktivnem staranju in dolgoživi družbi. Zaposlen je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v Enoti za intenzivno medicino operativnih strok.

Magdalena Kapla je gimnazijski maturant in študentka visoke šole za varstvo okolja. Kot zaposlena je kot strokovna sodelavka sodelovala v dolgem programu socialne aktivacije »Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev«. V okviru projekta Točka SoDELOVANJA pa je kot projektna sodelavka zadolžena za administrativno-tehnično podporo.

Maja Grintal je študentka sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se še posebej vključuje v družboslovno raziskovanje kot mlada raziskovalka, ki raziskuje dejavnike, ki vplivajo na medgeneracijsko sodelovanje. Večina prostega časa posveča športu ter vključevanju in mentoriranju mladih v športne aktivnosti.

Maja Grintal

Inka Nose je profesorica zgodovine in geografije. Poklicna pot jo je vodila skozi različne podjetja na področju telekomunikacij in drugih sektorskih usmeritev ter tudi v negospodarski sektor, kjer je opravljala različna vodilne in vodstvene naloge. V zadnjem času se znanstveno in raziskovalno usmerja na področje turizma, kjer raziskuje različne inovativne prakse. Obvlada štiri tuje jezike. Zaposlena je na področju srednjega šolstva, kjer vodi in koordinira izvajanje različnih nacionalnih in mednarodnih projektov. Je doktorska študentka na področju organizacijskih študij na področju turizma in izobraževanja.

Inka Nose

Gerontološki raziskovalni inštitut v svoje aktivnosti in projekte vključuje tudi druge strokovnjake, ki aktivno raziskujejo različna področja družbene participacije, s poudarkom na socialni vključenosti migrantov, preseganju socialne in siceršnje izključenosti migrantov, krepitvi družbene vloge migrantov, vključevanju migrantov v izobraževalne in prostočasne aktivnosti, vključevanju v humanitarne in prostovoljske dejavnosti, vzpostavljanju medkulturnega in medgeneracijskega dialoga in vzpostavljanju temeljne etične entitete pri delu z migranti, ki vzpostavlja pogoje kvalitetnega življenja migrantov v ožjem družinskem, socialnem in družbenem okolju.