Sodelavci

Doc. dr. Barbara Grintal je doktorica znanosti in docentka na področju socialne gerontologije, univerzitetna diplomirana organizatorka in magistrica znanosti na področju managementa. Strokovno, raziskovalno in znanstveno je še posebej aktivna na področjih izobraževanja, splošnega in projektnega managementa, ekonomije, učinkov sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na določene ciljne skupine in gerontoloških študij. Njene projektne izkušnje obsegajo aktivno sodelovanje v pripravi vseh faz številnih projektov v okviru Inštituta za management in Inštituta za socialno gerontologijo. Je individualna članica Socialne zbornice Slovenije in Gerontološkega društva Slovenije, kjer je članica Izvršilnega odbora. V okviru projekta Socialna aktivacija je zaposlena na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu.

Doc. dr. Peter Seljak je doktor znanosti in docent na področju socialne gerontologije, magister znanosti na področju kadrovskega menedžmenta in diplomirani organizator dela. Strokovno, znanstveno in raziskovalno je aktiven na področju izobraževanja, nepremičninskega posredovanja, ekonomije, organizacije, socialnega podjetništva, prostovoljnega dela in gerontologije. Njegove projektne izkušnje se nanašajo na aktivnosti pri prijavi projektov ter vodenja in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. Je individualni član Socialne zbornice Slovenije in Gerontološkega društva Slovenije, kjer je član Nadzornega odbora. V okviru projekta Socialna aktivacija je zaposlen na Gerontološkem raziskovalnem inštitutu. 

Doc. dr. Nikolaj Lipič je doktor znanosti in docent na področju socialne gerontologije. V dodiplomskem izobraževanju je pridobil naziv profesor matematike in geografije, v podiplomskem magistrskem izobraževanju 2. bolonjske stopnje pa naziv magister turizma. Raziskovalno je usmerjen na področja metodologije in raziskovanja, timskega dela in odličnosti storitev, demografije na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter razvoja statistične pismenosti različnih generacij. Posebej se ukvarja z izobraževalno prikrajšanimi ciljnimi skupinami, kjer velja izpostaviti izkušnje dela z Romi, osebami s posebnimi potrebami in osebami s težavami s težavami v duševnem zdravju in v duševni stiski. Ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Je individualni član Socialne zbornice Slovenije. Od marca 2017 je predsednik Gerontološkega društva Slovenije.

Magdalena Kapla je gimnazijski maturant in študentka visoke šole za varstvo okolja. Kot zaposlena je kot strokovna sodelavka sodelovala v dolgem programu socialne aktivacije »Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev«. V okviru projekta Točka SoDELOVANJA pa je kot projektna sodelavka zadolžena za administrativno-tehnično podporo.

Maja Grintal je študentka sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se še posebej vključuje v družboslovno raziskovanje kot mlada raziskovalka, ki raziskuje dejavnike, ki vplivajo na medgeneracijsko sodelovanje. Večina prostega časa posveča športu ter vključevanju in mentoriranju mladih v športne aktivnosti.

Mag. Sigita Pankinaite je magistrirala iz sociologije na Univerze Vytautas Magnus Kaunas v Litvi. Njeno strokovno, raziskovalno in znanstveno področje dela je predvsem usmerjeno v pomoč osebam z mednarodno zaščito pri njihovi integraciji, katerim so vzpostavljali mehanizme pomoči pri urejanju življenjskih situacij in svetovanju pri njihovi socialni integraciji. Vzpostavljeno ima bogato mrežo partnerskih institucij, ki delajo na področju dela z migranti in osebami z mednarodno zaščito.

Inka Nose je profesorica zgodovine in geografije. Poklicna pot jo je vodila skozi različne podjetja na področju telekomunikacij in drugih sektorskih usmeritev ter tudi v negospodarski sektor, kjer je opravljala različna vodilne in vodstvene naloge. V zadnjem času se znanstveno in raziskovalno usmerja na področje turizma, kjer raziskuje različne inovativne prakse. Obvlada štiri tuje jezike. Zaposlena je na področju srednjega šolstva, kjer vodi in koordinira izvajanje različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

Mitja Bagari je dodiplomsko izobraževanje zaključil s strokovnim nazivom diplomirani socialni gerontolog, podiplomsko magistrsko izobraževanje pa je nadaljeval na Fakulteti za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru, kjer zaključuje magistrsko delo. Kot strokovni sodelavec je bil zaposlen na Socialni zbornici Slovenije. Raziskovalno se usmerja v povezovanje konceptov in dobrih praks s področja socialnega in zdravstvenega varstva v oblikovanje novih pristopov dela s starejšo populacijo.

Gerontološki raziskovalni inštitut v svoje aktivnosti in projekte vključuje tudi druge strokovnjake, ki aktivno raziskujejo različna področja družbene participacije, s poudarkom na socialni vključenosti migrantov, preseganju socialne in siceršnje izključenosti migrantov, krepitvi družbene vloge migrantov, vključevanju migrantov v izobraževalne in prostočasne aktivnosti, vključevanju v humanitarne in prostovoljske dejavnosti, vzpostavljanju medkulturnega in medgeneracijskega dialoga in vzpostavljanju temeljne etične entitete pri delu z migranti, ki vzpostavlja pogoje kvalitetnega življenja migrantov v ožjem družinskem, socialnem in družbenem okolju.