Projekt Socialne aktivacije

Družbeni prispevek GeRI k soustvarjanju družbene blaginje in socialne kohezije

GeRI kot konzorcijski partner ter IC Geoss d.o.o. kot vodja konzorcija izvajamo projekt socialne aktivacije “Točka SoDELOVANJA”. Projekt Točka SoDELOVANJA se je pričel izvajati 23. 10. 2019.

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela. V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na tg dela.

Cilji projekta so socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

Rezultati projekta:

Rezultat projekta bo zaznan v pridobivanju socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se nanašajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Prav tako bo rezultat projekta izhod iz projekta (v času trajanja projekta in po njegovem zaključku) v obliki redne zaposlitve (samozaposlitve), vključitve v javna dela in vključitve v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Financer projekta:

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Trajanje projekta:

1. skupina udeležencev: od 23. 9. 2019 do 22. 5. 2020. 2. skupina udeležencev: od 25. 6. 2020 do 28. 2. 2021, 3. skupina udeležencev: katere program trenutno poteka (od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021), sledita še dve skupini udeležencev.

Z izvajanjem projekta za tretjo skupino smo pričeli 1. 3. 2021. V skupino je vključenih 15 oseb različnih starosti, od katerih jih je 12 ženskega spola. 12 vključenih oseb prihaja iz regijske enote Domžale, 3 osebi iz regijske enote Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje).

Opis projekta:

Projekt se programsko izvaja v treh modulih in sicer:

  • I. modul (uvodni modul), ki traja 1 mesec in je namenjen medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju programa (vsebina, način in metode dela, časovni potek), obiskovanju različnih organizacij in dogodkov, izvajanju tematskih delavnic in osnovam varnega dela.
  • II. modul (izvedbeni modul), ki traja 4 mesece in v katerem se izmenično izvajajo delovne aktivnosti pri delodajalcih (3 dni v tednu), tematske delavnice s področja komunikacije, tujih jezikov, poslovnega bontona, reševanja konfliktov, računalniške pismenosti, ekonomskih in podjetniških znanj, timskega dela, prostovoljstva, osebnostni rasti, graditve samopodobe itd. in pomoč drugim pomoči potrebnim.
  • III. modul (zaključni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se vključene osebe informira o možnostih zaposlitve, vključitve v javna dela in vključitve v programe izobraževanja in usposabljanja ter se jih spodbuja, usmerja in jim nudi pomoč pri zaposlovanju.

Metode dela v vseh treh modulih so individualne (individualni razgovori, spoznavanje delodajalcev) in skupinske (delavnice, obiski, ogledi, pomoč drugim).

Po zaključenih modulih je 1 mesec namenjen individualnemu delu z udeleženci, kjer se jim svetuje in nudi podporo po zaključku programa.

Delodajalci:

Za izvajanje projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Projektni in drugi partnerji:

Prijavitelj programa je IC Geoss iz Litije. Aktivno pa sodelujemo z Domom upokojencev Domžale, ki je priskrbel prostore za izvajanje skupinskih oblik dela in omogočil nekatere socialne aktivnosti (druženje, pomoč drugim, vključevanje v družbeno dogajanje) za pridobivanje socialnih kompetenc ter podjetje Tilt d.o.o., ki je prav tako omogočil uporabo prostorov za izvajanje skupinskih oblik dela. Aktivno sodelujemo z različnimi podjetji in organizacijami iz Domžal, Kamnika, Trzina, Mengša, Lukovice, Moravč, Komende in Ljubljane.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo Domžale in Kamnik in Uradom za delo Domžale-Kamnik.

Začetek aktivnosti 2. skupine Socialne aktivacije

V Domžalah Gerontološki raziskovalni inštitut izvaja projekt Socialne aktivacije za območje, ki je v pristojnosti Centra za socialno delo Domžale in Centra za socialno delo Kamnik. Projekt se izvaja v obdobju 2017 – 2019. V prvem letu, natančneje v prvih enajstih mesecih, so se aktivnosti izvajale za prvo skupino. V septembru se je v projekt vključila druga skupina dvajsetih udeležencev. Projekt se v glavnini izvaja v Domu upokojencev Domžale.

V ponedeljek 3.9. smo pričeli izvajati aktivnosti za drugo skupino v projektu “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”. Projektne aktivnosti za drugo skupino bodi trajale do 31. 7. 2019. V skupini je dvajset udeležencev iz regijske enote Domžale – Kamnik. Skupina je heterogena, tako po starosti kot po izobrazbi in delovnih izkušnjah.

Skupaj z udeleženci smo stopili na pot soustvarjanja novih poklicnih izzivov, ki bodo pomenili za marsikoga nov začetek v kakovosti življenja s pomočjo mehanizma socialne aktivacije.

Vsem skupaj želimo veliko poklicne sreče, poguma, vizionarstva, inovativnosti in ustvarjalnosti! 

Saj kot pravi latinski pregovor:

“Audaces fortuna juvat” ali “Sreča daje prednost pogumnim”.

Obiski v Kamniku

V petek 12. 1. 2018 smo udeležence projekta “socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev” peljali v Kamnik. Najprej smo obiskali Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Nato smo se odpravili v podjetje Korobač d.o.o. Potepanje po Kamniku smo zaključili v KIKŠTARTER: Kreativna industrija Kamnik, kjer so nam predstavili svoje delovanje in dali koristne nasvete za razvijanje podjetniških idej.

Prvi obisk pri delodajalcih v letu 2018

Danes smo šli pa “socialni aktivatorji” na obisk k delodajalcem. Vse dopoldne smo bili v Dobu, kjer so se nam predstavila podjetja Vilar d.o.o. in Hiša na travniku d.o.o. (Kavarna hiša, Hostel na travniku in vadba Hiša na travniku). Hvala Barbara Vilar in Martin Vilar za ogled, predstavitev in poučne nasvete!

Predstavitev delodajalcev v Socialni aktivaciji

V petek, dne 15. 12. 2017, so se udeležencem programa “Socialne aktivacije – priložnost za zaposlitev” predstavili prvi delodajalci. S predstavitvami smo nadaljevali tudi v ponedeljek, dne 18. 12. 2017. V naslednji tednih se bodo predstavili še ostali delodajalci, pri katerih bodo naši udeleženci dvakrat tedensko spoznavali procese dela, organiziranost in odnose v organizacijah. To bo tudi priložnost, da delodajalci spoznajo naše udeležence in njihove potenciale.

Udeleženci Socialne aktivacije na Kariernem sejmu MojeDelo.com

Een goed Viagra alternatief is er wel degelijk, en het heet Cialis 20mg. Laat het comparatief lagere aantal milligrammen je niet misleiden, want deze erectiepil is net zo potent als Pfizers paradepaardje. Originele Cialis online kopen op https://erectiepillenapotheek.com/originele-cialis-zonder-recept-online is gelukkig gemakkelijker en goedkoper dan kopen bij apotheek of kopen in winkel apothekers.

V sredo 29. novembra 2017 so udeleženci Socialne aktivacije obiskali Karierni sejem v Cankarjevem domu, v Ljubljani, ki ga organizira MojeDelo.com. Na sejmu se je predstavilo 74 podjetij, med njimi tudi različne kadrovske agencije.

Udeleženci Socialne aktivacije so se glede na svoje znanje, izkušnje in želje ustavili na stojnicah različnih delodajalcev, oddali svoje prijave z življenjepisi potencialnim zaposlovalcem oziroma se pozanimali glede možnosti zaposlitve.

Udeleženci so se že pred samim sejmom prijavili na določene delavnice v okviru sejma, ki so jih zanimale in jim bodo v pomoč pri zaposlitvi. Kar nekaj od njih se je udeležilo delavnic Kul kariera Liorja Kochavy-ja in Sekumady-ja Conde, podjetniških delavnic Gea College, predstavitev poklicev v Pošti Slovenije ter Z roko v roki z delodajalci Zavoda za zaposlovanje. Udeleženci so nekatere delavnice pohvalili, do nekaterih izvajalcev delavnic pa so bili kritični zaradi njihove netransparentnosti.

Na sejmu sta udeležence spremljala dr. Barbara Grintal in dr. Peter Seljak.

 

Start projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”

V ponedeljek 23. oktobra 2017 smo v prostorih Doma upokojencev Domžale pričeli z izvajanjem projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”, za prvo skupino 20 udeležencev. Skupaj bomo soustvarjali nove zaposlitvene priložnosti v obdobju enajstih mesecev. Cilj projekta je, da se čim več udeležencev redno zaposli, vključi v javna dela ali vključi v programe izobraževanj in usposabljanj.
V enajstih mesecih skupnega druženja bomo v petih modulih vključevali različne pristope in metode dela. Poudarek bo na socialnem vključevanju in spoznavanju trga dela preko predstavitev različnih delodajalcev in spoznavanjem procesov dela neposredno pri delodajalcih. Izvedli bomo večje število raznovrstnih izobraževanj, predvsem v obliki delavnic, ki bodo mozaik različnih področij  – jezikovno, računalniško, podjetniško, ekonomsko, osebnostno, komunikacijsko in drugo.

Uradni začetek projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”

V četrtek 30. avgusta 2017 je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Barbara Grintal, direktorica Gerontološkega raziskovalnega inštituta, podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta “Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev”, ki je bil odobren na podlagi javnega razpisa izvajanja projektov dolgih programov socialne aktivacije in zaposlitvenih programov.

Projekt je namenjen vključevanju in socialni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih oseb in prejemnikov denarne socialne pomoči s področja Domžal in Kamnika. Projekt se bo izvedel za dve skupini  in sicer skupaj v obsegu 22 mesecev. V vsaki skupini bo do 20 udeležencev, ki bodo skozi različne izobraževalne, socialne in delovne aktivnosti pridobili različne socialne, funkcionalne in delovne kompetence.

Cilj projekta je, da se udeleženci bodisi redno zaposlijo, bodisi vključijo v javna dela ali se vključijo v programe izobraževanja in usposabljanja. Izobraževanje bomo pričeli izvajati v drugi polovici meseca oktobra 2017 skupaj s projektnim partnerjem Domom upokojencev Domžale.