Novice

50 let delovanja Gerontološkega društva Slovenije: vabljeni tudi predstavniki GeRI

Gerontološko društvo Slovenije strokovno deluje v slovenskem prostoru že od leta 1969. V letu 2019 je tako obeležilo 50-let delovanja na področju starostnega varstva v Sloveniji. V Gerontološkem društvu Slovenije sodelujejo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja obravnave, skrbi in dela s starejšimi ljudmi, ki delujejo na različnih strokovnih in znanstvenih področij socialnega dela, socialne gerontologije, zdravstva in medicine, fizioterapije, kineziologije, prava in drugih področij.  

Slavnostni dogodek ob 50-letnici Gerontološkega društva Slovenije, v četrtek 28. novembra 2019, v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja. V njegovem imenu je imela slavnostni govor ga. Vlasta Nussdorfer, svetovalka predsednika za področje človekovih pravic.

Gerontološko društvo Slovenije in Gerontološki raziskovalni inštitut (GeRI) strokovno sodelujeta že tri leta. Sodelavci Gerontološkega raziskovalnega inštituta so aktivni člani Gerontološkega društva Slovenije, prav tako pa sta obe instituciji sodelovali tudi pri izvajanju prvega programa socialne aktivacije.

Prav zato je Gerontološki raziskovalni inštitut bil povabljen na slavnostni dogodek 50-letnice Gerontološkega društva Slovenije. Gerontološki raziskovalni inštitut je zastopal dr. Peter Seljak, ki je v pozdravnem nagovoru na dogodku osvetlil skupno sodelovanje in izpostavil možnosti sodelovanja tudi v prihodnje. Dr. Nikolaj Lipič, predsednik Gerontološkega društva Slovenije, se je v svojem slavnostnem govoru Gerontološkemu raziskovalnemu inštitutu zahvalil za podporo in povezovanje na področju interdisciplinarnosti in ustvarjanja uspešnih zgodb sodelovanja.

(Foto: arhiv Gerontološko društvo Slovenije)

GeRI se udeležil 25. Dnevov Socialne zbornice Slovenije na Otočcu

Sodelavci Gerontološkega raziskovalnega inštituta si ves čas prizadevajo za strokovno rast, aktualizacijo strokovnega dela na področju socialnega varstva v slovenskem okolju in povezovanje s strokovnjaki iz drugih institucij. V tej luči se je dr. Nikolaj Lipič, sodelavec Gerontološkega raziskovalnega inštituta, v petek 22. novembra 2019 udeležil 25. Dnevov Socialne zbornice Slovenije, na Otočcu. Tega dne je imela govor na dogodku tudi mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Strokovni program je bil bogat, saj je vključeval zanimive predavatelje in predavateljice, ki so predstavili nove izzive na področju socialnega varstva. Za Gerontološki raziskovalni inštitut je bila še posebej zanimiva razprava na okrogli mizi »Kdo bo jutri izvajal oskrbo na domu?, ki jo je moderira ga. Valerija Lekič Poljšak, predsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije in predsednica Skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Na okrogli mizi so sodelovale še dr. Mateja Lopuh, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za dolgotrajno oskrbo, zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik, predavateljica na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, ga. Liljana Batič, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, dr. Anamarija Kejžar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, in Carmen Rajer, Center za socialno delo Posavje, enota Krško.

(Foto: Arhiv Socialna zbornica Slovenije)

Skupno sodelovanje Društva Spominčica in GeRI: skupnostno predavanje na temo demence v Domžalah

Dr. Peter Seljak in dr. Nikolaj Lipič, predstavnika GeRI, sta v četrtek 24. oktobra 2019, v Knjižnici Domžale, v sodelovanju z Društvom Spominčica, enota Domžale, in Domom upokojencev Domžale, predavala na temo demence.

Predavanja so se udeležili zaposleni in stanovalci Doma upokojencev Domžale ter občani Domžal in okolice. Razprava je osvetlila izzive in dileme na področju soočanja z demenco na ravni oseb z demenco in njihovih svojcev.

Pričetek projekta Točka SoDELOVANJA

Geri smo bili kot projektni partner z vodjem konzorcija Izobraževalnim centrom Geoss d.o.o. izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije s projektom »Točka SODELOVANJA« za izvedbo projekta Osrednja Slovenija-vzhod, v krajih izvedbe Domžale in Litija. GeRI izvajamo projekt v Domžalah, IC Geoss pa v Litiji.

Komu je namenjen program?

Program je namenjen ljudem, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi ovirami, ki jim otežujejo vstop na trg dela in jih vodijo v stanje socialne izključenosti (zdravstvene, stanovanjske, duševne, družinske, ipd.…).

V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na tg dela.

Potencialni kandidat za socialno aktivacijo je lahko:

 • dolgotrajno brezposelna oseba;
 • oseba s situacijskimi ovirami (zelo pogosto so povezane z motivacijo);
 • oseba z zdravstvenimi ovirami, ki (praviloma) ne pomenijo invalidnosti;
 • oseba s težavami v duševnem zdravju, ki (praviloma) ne pomenijo invalidnosti;
 • zdravljen odvisnik (nikakor ne nezdravljen);
 • funkcionalno nepismena oseba (vključno z digitalno nepismenostjo);
 • osebe brez oziroma s slabo socialno mrežo;
 • osebe, ki se ne znajdejo v odnosih z drugimi (npr. komunikacija, postavljanje meja, izpostavljanje svojih potreb in želja, ipd.)

Posamezen program socialne aktivacije se bo izvajal 8 (osem) mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah:

 • faza: traja 1 (en) mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,
 • faza: traja 6 (šest) mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z osebami,
 • Modul I – uvodni modul, trajanje 1 mesec, 4 ure/dan, 3x/teden – spoznavanje v skupini
 • Modul II – izvedbeni modul, trajanje 4 mesece, 6 ure/dan, 5x/teden – vključevanje v aktivnosti (več o aktivnostih v nadaljevanju)
 • Modul III – zaključni modul, trajanje 1 mesec, 4 ure/dan, 3x/teden (iskanje izhodov za vključene osebe)
 • faza: traja 1 (en) mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z osebami po izhodu iz programa.

Projekt Točka SoDELOVANJA se je pričel izvajati 23. 10. 2019.

Cilj projekta je socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

Namen projekta je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela.

Aktivnosti našega projekta Točka SoDELOVANJA lahko spremljate tudi na spletni strani http://socialna-aktivacija.si/ in Facebook profilu https://www.facebook.com/Socialna-aktivacija-Domžale-Kamnik-2036368663056735/.

Pravice, ki jih osebe pridobijo z vključitvijo v program:

 • denarna nagrada, ki znaša 0,80 €/uro;
 • povrnitev stroškov za prevoz: oseba je upravičena do povračila stroškov za prevoz, če je kraj stalnega ali začasnega prebivališča, v katerem v času izvajanja programa dejansko prebiva, od kraja izvajanja aktivnosti programa SA oddaljen najmanj 1 km v eno smer programa (najnižja cena vozovnice za javni prevoz; če ni javnega prevoza osebi pripada povračilo v obliki kilometrine 0,13 €/km);
 • povrnitev stroškov za prehrano 3,70 €/dan, če je oseba dnevno prisotna najmanj 4 ure.

Denarna nagrada ne vpliva na višino denarne socialne pomoči, ki jo prejema vključena oseba. Izključuje pa se z dodatkom za aktivnost – do dodatka za aktivnost so upravičene zaposlene osebe ali osebe, ki opravljajo prostovoljno delo.

Projekt Socialne aktivacije

Družbeni prispevek GeRI k soustvarjanju družbene blaginje in socialne kohezije

GeRI kot konzorcijski partner ter IC Geoss d.o.o. kot vodja konzorcija izvajamo projekt socialne aktivacije “Točka SoDELOVANJA”. Projekt Točka SoDELOVANJA se je pričel izvajati 23. 10. 2019.

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela. V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na tg dela.

Cilji projekta so socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

Rezultati projekta:

Rezultat projekta bo zaznan v pridobivanju socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se nanašajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Prav tako bo rezultat projekta izhod iz projekta (v času trajanja projekta in po njegovem zaključku) v obliki redne zaposlitve (samozaposlitve), vključitve v javna dela in vključitve v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Financer projekta:

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Trajanje projekta:

1. skupina udeležencev: od 23. 9. 2019 do 22. 5. 2020. 2. skupina udeležencev: od 25. 6. 2020 do 28. 2. 2021, 3. skupina udeležencev: katere program trenutno poteka (od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021), sledita še dve skupini udeležencev.

Z izvajanjem projekta za tretjo skupino smo pričeli 1. 3. 2021. V skupino je vključenih 15 oseb različnih starosti, od katerih jih je 12 ženskega spola. 12 vključenih oseb prihaja iz regijske enote Domžale, 3 osebi iz regijske enote Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje).

Opis projekta:

Projekt se programsko izvaja v treh modulih in sicer:

 • I. modul (uvodni modul), ki traja 1 mesec in je namenjen medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju programa (vsebina, način in metode dela, časovni potek), obiskovanju različnih organizacij in dogodkov, izvajanju tematskih delavnic in osnovam varnega dela.
 • II. modul (izvedbeni modul), ki traja 4 mesece in v katerem se izmenično izvajajo delovne aktivnosti pri delodajalcih (3 dni v tednu), tematske delavnice s področja komunikacije, tujih jezikov, poslovnega bontona, reševanja konfliktov, računalniške pismenosti, ekonomskih in podjetniških znanj, timskega dela, prostovoljstva, osebnostni rasti, graditve samopodobe itd. in pomoč drugim pomoči potrebnim.
 • III. modul (zaključni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se vključene osebe informira o možnostih zaposlitve, vključitve v javna dela in vključitve v programe izobraževanja in usposabljanja ter se jih spodbuja, usmerja in jim nudi pomoč pri zaposlovanju.

Metode dela v vseh treh modulih so individualne (individualni razgovori, spoznavanje delodajalcev) in skupinske (delavnice, obiski, ogledi, pomoč drugim).

Po zaključenih modulih je 1 mesec namenjen individualnemu delu z udeleženci, kjer se jim svetuje in nudi podporo po zaključku programa.

Delodajalci:

Za izvajanje projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Projektni in drugi partnerji:

Prijavitelj programa je IC Geoss iz Litije. Aktivno pa sodelujemo z Domom upokojencev Domžale, ki je priskrbel prostore za izvajanje skupinskih oblik dela in omogočil nekatere socialne aktivnosti (druženje, pomoč drugim, vključevanje v družbeno dogajanje) za pridobivanje socialnih kompetenc ter podjetje Tilt d.o.o., ki je prav tako omogočil uporabo prostorov za izvajanje skupinskih oblik dela. Aktivno sodelujemo z različnimi podjetji in organizacijami iz Domžal, Kamnika, Trzina, Mengša, Lukovice, Moravč, Komende in Ljubljane.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo Domžale in Kamnik in Uradom za delo Domžale-Kamnik.

Festival za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem: okrogla miza »Slovenci, staranje in starost«

Alma Mater Eurapaea – Evropski center, Maribor, je v četrtek 3. oktobra 2018, v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, v Cankarjevem domu, organizirala okroglo mizo z naslovom »Slovenci, staranje in starost«. K sodelovanju so povabili tudi dr. Petra Seljaka in dr. Barbaro Grintal iz Gerontološkega raziskovalnega inštituta. Okroglo mizo je moderirala red. prof. dr. Jana Goriup, predstojnica študijskega programa Socialna gerontologija na Alma Mater Eurapaea – Evropski center, Maribor. Okrogla miza je bila lepo obiskana.

Vabljene predavateljice in predavatelji so razpravljali o izzivih družbenih sprememb, problematiki starajočega prebivalstva ter s tem povezano potrebo po poklicu socialnega gerontologa v starajoči se družbi. Vabljene predavateljice in predavatelji so predstavili primere dobrih praks dela s starimi ljudmi v institucionalnem okolju. Udeleženci iz publike so predstavili različne zanimive primere medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja med različnimi organizacijami, ki delujejo na področju dela s starimi ljudmi. Predstavili smo primer izvajanja programa socialne aktivacije, kot priložnost za brezposelne osebe, da prepoznajo določene poklice, ki jih potrebujemo v dolgoživi družbi. Med njimi je glede na dolgoživost slovenske družbe tudi poklic socialnega gerontologa. Vsekakor pa je razprava odprla tudi aktualne strokovne izzive na področju staranja prebivalstva v institucionaliziranem in domačem okolju ter na področju zakona o dolgotrajni oskrbi.

(Foto: Arhiv Alma mater Europaea)

Delovno srečanje z mag. Ksenijo Klamfar, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na Socialni zbornici Slovenije

Socialna zbornica Slovenije je v torek 27. avgusta 2019 organizirala delovno srečanje med predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predstavniki Socialne zbornice Slovenije. Delovnega srečanja se je s strani ministrstva udeležila mag. Ksenija Klampfer s svojo delovno skupino. Zbornico so zastopali člani Upravnega in Strokovnega sveta zbornice ter predsedniki sekcij zbornice. Delovno srečanje se je vsebinsko osredotočilo na aktualno situacijo, zlasti pa strategijo prihodnosti področja socialnega varstva v Republiki Sloveniji.

Delovnega srečanja sta se s strani GeRI udeležila tudi dr. Barbara Grintal, članica Upravnega sveta Socialne zbornice Slovenije, in dr. Nikolaj Lipič, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije.

V okviru delovnega srečanja je bila poudarjena nujnost sodelovanja in povezovanja ter upoštevanja stroke in dobrih preteklih izkušenj. Naloga stroke je prav v tem, da opozori na kompleksnost področja socialnega varstva, ki potrebuje sistemsko ureditev zakonodaje, ob tem pa spoštovanje doktrine, ki terja odgovorne, premišljene in strokovno utemeljene korake. Sklepna ugotovitev udeležencev je bila, da za spremembe potrebujemo jasno opredelitev vlog, odgovornosti in medsebojnih odnosov deležnikov, ki sodelujemo pri načrtovanju, razvoju, financiranju, izvajanju, podpori, spremljanju in vrednotenju vseh socialnovarstvenih storitev in socialnovarstvenih programih.

(Foto: Arhiv Socialna zbornica Slovenije)

Zavod Vitica, Gornja Radgona, je izvedel skupnostno izobraževanje na temo nasilje nad starimi: aktivno sodeluje tudi GeRI

V soboto 15. junija 2019 je Zavod Vitica, Gornja Radgona, v prostorih Kulturno upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici, organiziral seminar z naslovom »(Po)moč za ozaveščanje, preprečevanje in zmanjševanje nasilja nad starejšimi«. Dr. Nikolaj Lipič, sodelavec GeRI, je predaval na strokovnem seminarju z naslovom referata »Nasilje v družinskem okolju in družbene dileme do nasilja«.

Na seminarju so aktualne vsebine s področja nasilja nad starejšimi predstavili predavatelji različnih strok, ki se ukvarjajo s starostniki in problematiko nasilja. Seminar je bil namenjen vsem, ki jih je tema v skupnosti zanimala, saj si želimo, da seminar pritegne čim širšo laično javnost.

(Foto: https://www.facebook.com/ZavodVitica/)

Udeležba GeRI na 2. socialnem klubu Socialne zbornice Slovenije: »Ohranjanje in razvoj kakovosti strokovnega dela v socialnovarstvenih programih«

V petek 17. maja 2019 se je dr. Nikolaj Lipič, sodelavec GeRI, udeležil 2. socialnega kluba Socialne zbornice Slovenije z naslovom »Ohranjanje in razvoj kakovosti strokovnega dela v socialnovarstvenih programih«. Udeležba na socialnem klubu pomeni strokovni prispevek k razvoju aktivnosti GeRI in iskanje možnosti širitve delovanja GeRI v prihodnje.

Strokovno razpravo so oblikovali ga. Marjeta Ferlan Istinič, sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Suzana Puntar, predsednica Sekcije socialno varstvenih programov, mag. Vladimir Pegan, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, mag. Mateja Toman, predsednica Društvo distrofikov Slovenije, in mag. Vitomir Simunišek, predsednik Društva za razvoj skupnostnih programov za mlade. Socialni klub je vodila in moderirala mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica zbornice. V razpravi so se oblikovali naslednji zaključki 2. Socialnega kluba: sistemska ureditev financiranja socialno varstvenih programov, ureditev položaja zaposlenih v socialnovarstvenih programih, uvedba enostavnejše in poenotene administracije, širjenje regionalne pokritosti in predlog preimenovanja dopolnilnih socialnovarstvenih programov. 

(Foto: Arhiv Socialna zbornica Slovenije)