Projekti

 

 1. SOCIALNA AKTIVACIJA

Naslov projekta: »SOCIALNA AKTIVACIJA – PRILOŽNOST ZA ZAPOSLITEV«

Ozadje projekta:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in izvajanja dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi s ciljem opolnomočenja dolgotrajno brezposelnih oseb za približevanju trgu dela. Gerontološki raziskovalni inštitut se je na javni razpis ministrstva prijavil in bil dne 22. avgusta 2017 izbran kot izvajalec dolgega programa socialne aktivacije »Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev« za regijsko enoto Domžale in Kamnik. Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije.

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb in njihovo opolnomočenje za lažjo vrnitev na trg dela. Cilj projekta je krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc vključenih oseb.

Rezultati projekta:

Rezultat projekta se bo odražal v pridobivanju socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se nanašajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Prav tako se bo rezultat projekta ovrednotil v t.i. “izhodih” udeležencev iz projekta (v času trajanja projekta in po njegovem zaključku) v obliki redne zaposlitve (samozaposlitve), vključitve v javna dela in vključitvi v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Trajanje projekta:

 1. skupina udeležencev: od 23. 10. 2017 do 30. 9. 2018;
 2. skupina udeležencev: od 1. 9. 2018 do 30. 7. 2019.

Z izvajanjem projekta za prvo skupino smo pričeli 23. 10. 2017. V skupino je vključenih 20 oseb v starosti od 21 do 48 let, od katerih jih je 11 žensk in 9 moških. Glavnina, to je 12 vključenih oseb prihaja iz regijske enote Domžale, 8 oseb iz regijske enote Kamnik. Skupina vključenih oseb je starostno, izobrazbeno in glede na nabor delovnih izkušenj močno heterogena.

Opis projekta:

Projekt se programsko izvaja v petih modulih in sicer:

 • I. modul (uvodni, spoznavni modul), ki traja 1 mesec in je namenjen medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju programa (vsebina, način in metode dela, časovni potek), obiskovanju različnih organizacij in dogodkov, izvajanju tematskih delavnic in osnovam varnega dela.
 • II. modul (načrtovalni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se predstavljajo različni procesi dela, predstavijo delodajalci in izdela individualni izvedbeni načrt.
 • III. modul (izvedbeni modul), ki traja 8 mesecev in v katerem se izmenično izvajajo delovne aktivnosti pri delodajalcih (2 do v tednu), tematske delavnice s področja komunikacije, tujih jezikov, poslovnega bontona, reševanja konfliktov, računalniške pismenosti, ekonomskih in podjetniških znanj, timskega dela, prostovoljstva, osebnostni rasti, samopodobi itd. (2 dni v tednu) in pomoč drugim pomoči potrebnim (1 dan v tednu).
 • IV. modul (pripravljalni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se vključene osebe informira o možnostih zaposlitve, vključitve v javna dela in vključitve v programe izobraževanja in usposabljanja.
 • V. modul (spremljanje udeležencev po koncu programa), ki traja 1 mesec in v katerem se spremlja vključene osebe ter jih spodbuja, usmerja in nudi pomoč pri zaposlovanju.

Metode dela v vseh petih modulih so individualne (individualni razgovori, spoznavanje delodajalcev) in skupinske (delavnice, obiski, ogledi, pomoč drugim).

Delodajalci:

Za namene izvajanja projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale neposredne in konkretne procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Projektni in drugi partnerji:

Projektni partner pri izvajanju programa je Dom upokojencev Domžale, ki je priskrbel prostore za izvajanje skupinskih oblik dela in omogočil nekatere aktivnosti na področju socialne aktivnosti (druženje, pomoč drugim, vključevanje v družbeno dogajanje) za pridobivanje socialnih kompetenc.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema Socialne aktivacije, Centroma za socialno delo in Uradom za delo.

Izvajalci:

Projekt izvajata dva redno zaposlena:

 • dr. Barbara Grintal, strokovni vodja projekta,
 • dr. Peter Seljak, strokovni sodelavec,

ki imata bogate izkušnje s področja izobraževanja in projektnega dela.

V izvajanje projekta se občasno vključujejo tudi:

 • zunanji izvajalci (s področja tujih jezikov, računalniške pismenosti, varnosti pri delu, samopodobe …),
 • prostovoljci,
 • domači in tuji študenti socialnega dela na praksi.

2. UNICEF

Naslov projekta: KREPITEV SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA NA PODROČJU VARSTVA OTROK MED STROKOVNIMI DELAVCI IN SODELAVCI, KI DELAJO V SOCIALNOVARSTVENIH ORGANIZACIJAH

Glavni cilj projekta je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju otrok in mladostnikov, družin ter na področju otrok, mladostnikov in družin beguncev in migrantov na področju socialne varnosti s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembami na tem področju. Poudarek je na zagotavljanju dodatnih strokovnih kompetenc, kakovosti dela ter zagotavljanju dodatnega usposabljanja na področju psihosocialne podpore in pomoči otrok in mladostnikov ter vključevanja zaposlenih v supervizijske procese.

Čas trajanja projekta23. 10. 2017 – 31. 12. 2017

Projektni partnerji:

 1. Gerontološki raziskovalni inštitut
 2. Socialna zbornica Slovenije
 3.  UNICEF: v sklopu tehnične misije, deluje v okviru ”ONE UNICEF Refugee and Migrant response”.

Projektne aktivnosti:

​Ciljna skupina v projektu so strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva, mednarodne zaščite in zdravstvenega varstva, ki izvajajo različne storitve, namenjene najbolj ranljivim skupinam otrok, kot so otroci, žrtve nasilja, spolnih in drugih zlorab, ali otroci, ki so bili izpostavljeni travmatičnim izkušnjam vojne ali nasilja.

 Rezultati:

 1. ​Izvedli smo dvodnevno napredno in proaktivno usposabljanje na temo psihosocialne podpore in pomoči najbolj ogroženim otrokom, vključno z begunci in otroci migrantov. V okviru tega cilja so predavali trije strokovnjaki (en s kompetencami na nacionalni in dva na mednarodni ravni) na področju psihosocialne podpore najbolj ranljivim otrokom. 
 2. Izvedli smo supervizijska srečanja za strokovnjake, ki delajo na Uradu vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. V okviru tega cilja smo oblikovali štiri supervizijske  skupine, od katerih je posamezno skupino vodil ločen neodvisni supervizor.

 

3. ERASMUS+ KA2: Strateška partnerstva

 

Naslov projekta: CELOSTNI PRISTOP ZA USPEŠNO INTEGRACIJO MIGRANTOV

Program: Erasmus+ KA2, Strateška partnerstva

Leto prijave: 2016

Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2016 – 1. 9. 2018

Nosilec projekta: Socialna zbornica Slovenije

Projektni partnerji:  

 1. Socialna zbornica Slovenije, Slovenija
 2. Internationaler Bund e.V., Nemčija
 3. Hrvatski crveni križ, Hrvaška
 4. SOS Detsko selo Makedonija, Makedonija
 5. Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Slovenija
 6. Gerontološki raziskovalni inštitut, Slovenija

Ozadje projekta:V zadnjem letu je migrantska problematika v EU dobila globalne razsežnosti, ki zahteva proaktivni odziv na nacionalni in transnacionalni ravni različnih evropskih kot tudi slovenskih institucij. Posamezne države bodo morale v prihodnjih nekaj mesecih v skladu s sklepom Sveta EU integrirati določeno število migrantov (Slovenija bo morala integrirati 576 migrantov, Nemčija 50-kratnik in Hrvaška 1,7-kratnik kvote Slovenije). Uspešna integracija migrantov mora temeljiti na holističnem pristopu, podprtem z visoko stopnjo strokovne kompetentnosti strokovnjakov na področju dela z in za migrante. S projektom »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« bomo oblikovali in vzpostavili optimalni model celostnega pristopa za uspešno integracijo migrantov v slovensko okolje na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, javne uprave, delovno – zaposlitvenega sektorja in drugih relevantnih področjih. Partnerske institucije iz Nemčije, Hrvaške, Makedonije imajo bogate izkušnje pri delu z migranti, ker so tja že dlje časa usmerjeni glavni migracijski tokovi na t.i. Balkanski migracijski poti.  To so ugledne institucije, ki se prav tako soočajo s specifičnimi potrebami in pričakovanji “novega” profila migranta. Skupaj ugotavljamo, da do sedaj še ni vzpostavljenega poenotenega, primerljivega in strokovno podprtega celostnega pristopa v sodelujočih partnerskih državah, ki bi generiral uspešne integracijske pristope.  To je vodilo našega projekta.

Namen projekta:

Namen projekta je oblikovati in vzpostaviti celostni pristop za uspešno integracijo migrantov, ki bo omogočil strokovnjakom različnih področij vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, delovno – zaposlitvenega sektorja in drugih področjih dodatno specifično in strokovno izobraževanje in usposabljanje za delo z migranti, poenoteno preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnih sodelavcev pri delu z migranti, vzpostavil temeljna izhodišča za vzpostavitev nove nacionalne poklicne kompetence »koordinator/svetovalec dela z migranti«, poenotil prakse dela z migranti in vzpostavil priložnost za sodelovanje strokovnjakov različnih področij v okviru koordinacijske mreže za delo z migranti.

Projektne aktivnosti:

Projektne aktivnosti bodo rezultirale v naslednjih projektnih rezultatih:

 1. program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti;
 2. posodobljen in nadgrajen katalog znanj za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migranti;
 3. strokovna izhodišča za novo poklicno kvalifikacijo »koordinator/svetovalec dela z migranti«;
 4. vodnik usposabljanja trenerjev/izvajalcev usposabljanja;
 5. model koordinacijska mreža strokovnjakov za integracijo migrantov.

PREBERI VEČ o strokovnem usposabljanju pri partnerskih institucijah…

Poročilo strokovnega usposabljanja v Makedoniji_april 2017

Poročilo strokovnega usposabljanja v Nemčiji_maj 2017

Poročilo strokovnega usposabljanja na Hrvaškem_junij 2017

Poročilo strokovnega usposabljanja v Sloveniji_september 2017

Erasmus+ KA2_Usposabljanje strokovnjakov GeRI

Poročilo GeRI o dobrih praksah 5.12.2017

PROJEKTNI REZULTATI V SLOVENSKEM JEZIKU

01 – Program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov za delo z migranti

02 – Katalog znanja za delo v programih na področju svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči migrantom, prosilcem za azil, beguncem in tujcem

03 – Strokovna izhodišča za program NPK kulturni mediator/mediatorka

04 – Vodnik za razvijanje strokovnih delavcev in sodelavcev pri celostni intergraciji migrantov

05 – Koordinacijska mreža strokovnjakov za integracijo migrantov

Sekcija organizacij na področju intergracije migrantov

PROJEKTNI REZULTATI V ANGLEŠKEM JEZIKU – PROJECT RESULTS IN ENGLISH

01 – Program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov za delo z migranti / Vocational education and training program for professionals working with migrants

02 – Katalog znanja za delo v programih na področju svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči migrantom, prosilcem za azil, beguncem in tujcem / Catalogue of knowledge

03 – Strokovna izhodišča za program NPK kulturni mediator/mediatorka / Professional framework for the NPK: Cultural mediator

04 – Vodnik za razvijanje strokovnih delavcev in sodelavcev pri celostni intergraciji migrantov / A Guide to Developing Competencies of Professionals and Associates in Holistic Integration of Migrants

05 – Koordinacijska mreža strokovnjakov za integracijo migrantov / Coordination Network of Migrants Integration Professionals: Section of organizations in the field of Integration of migrants

Section of organizations in the field od integration of migrants

Vse dosegljivo tudi na / All available at:  https://www.hasim.eu/